ایمپلنت دندان

جایگزین دندان های شکسته و از بین رفته میتواند گزینه ایمپلنت باشد

ورود به بخش ایمپلنت دندان

مرکز ایمپلنت تهران

دندانپزشکی دکتر سید محسنی با سالها سابقه بهترین مرکز ایمپلنت میباشد.

مرکز ایمپلنت غرب تهران

مرکز ایمپلنت شرق تهران